CẢI THÌA

  • Cải sạch và đảm bảo vế sinh
  • Tươi ngon
  • Số lượng tùy thích
  • Cung cấp cùng với các thực phẩm khác đầy đủ cho 1 bữa ăn tập thể, thực phẩm cho bữa ăn tập thể
.