Đầu Dê

  • Sản phẩm tươi. dê mới thịt trong ngày.
  • Đã làm sạch lông
  • Thui qua
  • Bán kèm theo gia vị chế biến + Chân Dê
.